วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบวิชาการศึกษา30ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาการศึกษา30ข้อพร้อมเฉลย 
1. แผนการหรือโครงการที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็น
การเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การ
เรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับ ข้อใด ?
     ก. ก าหนดการสอน           ข. แผนการสอน
     ค. บันทึกการอสน            ง. วิธีสอน
2. การจัดท าแผนการสอนก่อประโยชน์อย่างไร ?
    ก. ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการล่วงหน้าเป็นการน าเทคนิควิธีการสอนการเรียนรู้ สื่อ
         เทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ 
    ข. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิคการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อ การวัดผล
         ประเมินผลตลอดจนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็น
   ค. เป็นคู่มือการสอนส าหรับครูผู้สอนและครูที่สอนแทนน าไปปฏิบัติการสอนอย่างมั่นใจ
     ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
3. ในการจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนอกจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าและเขียน
แผนการสอนแล้ว ครูผู้สอนต้องมีความรู้ในเรื่องใดต่อไปนี้ ?
      ก. แนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
      ข. เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ค. การวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ส าคัญ
      ง. ถูกทุกข้อ
4. Childe Center   ใครเป็นผู้คิดค้นและใช้ค านี้เป็นคนแรก    
     ก. Carl R. Rogers                                 ข. John Dewey
   ค. Benjamin S. Bloom                  ง.Thorn Dike
5. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีความ หมายตรงกับข้อใด ?
     ก. การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ข. การเรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับกับความสามารถและความต้องการของตนเอง
ค. การที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
     ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
6. การประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นอะไร ?
    ก. เนื้อหา         ข.ผลสัมฤทธิ์
    ค. ผลงานและกระบวนการ      ง. สิตปัญญา7. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตรงกับข้อใด 
    ก. Supporter   ข. Helper and Advisor
ค.supporter and Encourager ง. ทุกข้อ
8. การตรวจสอบผลการท างานตามกิจกรรมของผู้เรียน เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ สังเกตพฤติกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีผลต่อการเรียนรู้ขณะด าเนินกิจกรรม เป็นบทบาทของครูตามข้อใด
    ก. Feedback       ข. Monitor
    ค. Support       ง. Advisor
9. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลางควรใช้วิธีใดต่อไปนี้
     ก. Portfolio        ข. Performance
     ค. Authentic Measurement       ง. ทั้ง 3 ข้อ
9. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า การเรียนแบบสืบค้น คือ
     ก. Inquiry     ข. Discovery
   ค. Questioning      ง. Case Study  
10. ขั้นที่ 2 ของ Inquiry   Process คือ
      ก. ก าหนดปัญหา       ข. ก าหนดสมมุติฐาน
     ค. รวบรวมข้อมูล        ง. ทดสอบสมมุติฐาน  
11. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า การเรียนแบบการค้นพบ คือ
      ก. Inquiry      ข. Discovery
      ค. Questioning         ง. Case Study
12. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า การเรียนแบบใช้กรณีศึกษา คือ
      ก. Inquiry        ข. Discovery
     ค. Questioning         ง. Case Study
13. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบแก้ปัญหา
     ก. Problem Solving      ข. Concept mapping 
ค. Decision making       ง. Case Study
14. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบสร้างแผนผังความคิด
      ก. Problem Solving        ข. Concept mapping 
   ค. Decision making        ง. Case Study
15. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบใช้การตัดสินใจ
      ก. Problem Solving       ข. Concept mapping 
   ค. Decision making        ง. Case Study16. การบูรณาการ (Integration) คือการท าให้สมบูรณ์เป็นค ากล่าวของใคร
      ก. นพ.ประเวศ วะสี   ข. นพ.เกษม วัฒนชัย
      ค. ประธรรมปิฎก      ง. พระเทพโมฬี
17. ข้อใดกล่าวถึงการบูรณาการได้ถูกต้อง
    ก. การประมวลหน่วยย่อยที่แยกๆ กันให้รวมเข้าเป็นองค์รวมที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ข. การท าให้หน่วยย่อยทั้งหลายเข้ารวมเป็น องค์ประกอบซึ่งท าหน้าที่ประสานซึ่งกันและกัน กลมกลืนเข้า    
         เป็นองค์รวมเดียวกันอันท าให้เกิดความสมดุลที่องค์รวมนั้นสามารถด ารงอยู่และด าเนินไปได้ในสภาวะ         
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
     ค. การท าให้หน่วยย่อย ๆทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เข้ามาร่วมท าหน้าที่ประสาน กลมกลืน
เป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในตัว
ง. ถูกทุกข้อ
18. เป็นวิธีสอนที่ใช้กรณีหรือเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มาดัดแปลง และใช้เป็นตัวอย่างในการเรียน ให้ การศึกษา               
      วิเคราะห์อภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจ และฝึกฝนหาทางแก้ปัญหานั้น   มีความหมายตรง กับข้อใด ?
ก. Case Study                   ข. Simulation
      ค. Action or DramatiZation       ง. Role – Play
19. การสร้างสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น และมี
       ปฏิกิริยาโต้ตอบกัน มีความหมายตรงกับข้อใด
        ก. Case Study           ข. Simulation
        ค. Action or DramatiZation        ง. Role – Play
20. วิธีการที่ให้ผู้เรียนทดลองแสดงบทบาทตามบทที่เขียนโดยผู้แสดงจะต้องแสดงให้สมตามบทบาทที่ ก าหนด
ไว้โดยไม่น าเอาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะมีส่วน  ท าให้เกิดผลเสียต่อ
การแสดงบทบาทนั้นๆ มีความหมายตรงกับข้อใด
       ก. Case Study                            ข. Simulation
      ค. Action or DramatiZation        ง. Role – Play
21. เป็นวิธีการที่มีการก าหนดบทบาทผู้เล่นใน สถานการณ์ที่สมมุติขึ้นแล้วให้ผู้เรียนเข้าสวม บทบาทนั้นและ
แสดงออกตามธรรมชาติโดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นหลักมีความหมาย
ตรงกับข้อใด
       ก. Case Study         ข. Simulation
       ค. Action or DramatiZation         ง. Role – Play22. การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน   หมายความว่าอย่างไร?
       ก. การเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ข. ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ ค าตอบต่างๆ ที่ตนต้องการ
ค. การเรียนที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง มีส่วนท าให้ เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและจดจ าได้ดี
        ง. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
23. รูปแบบใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
      ก. CIPPA MODEL         ข.  CIPP MODEL  
        ค. Integration          ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 
24. พหุปัญญา หมายถึง 
      ก. แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งในด้านสติปัญญา 
         และพัฒนาทางด้านอารมณ์
     ข.  แนวคิดพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการลักษณะผู้เชี่ยวชาญ 
ค. แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
      ง. ถูกทุกข้อ
25. การจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เกิดสิ่งใดต่อผู้เรียน
       ก. เก่ง มีสุข ดี       ข. ดี มีสุข เก่ง
       ค. ดีเก่ง มีสุข          ง. มีสุข ดี เก่ง
ค าชี้แจง. น าข้อความต่อไปนี้ไปตอบค าถาม ข้อ   26 – 29 
            ก. CONSDTRUCT              ข. INTERACTION
          ค. PHYSICAL PARTICIPATION             ง. APLICATION
26.การให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
27. การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองโดย กระบวนการแสวงหาความรู้ แสวงหาข้อมูล ท าความเข้าใจ คิด
วิเคราะห์ตีความ แปลความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อความรู้
28. การให้ผู้เรียนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุดได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยท ากิจกรรม
ลักษณะต่างๆ
29. การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เรียนรู้จากกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดและประสบการณ์
30. ต้อไปนี้ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของครู
        ก. เตรียมการสอน           ข. จัดท าแผนการสอน
       ค. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน       ง ทุกข้อที่กล่าวมา แนวข้อสอบวิชาการศึกษาส าหรับครู ผู้บริหาร ชุดที่ 4
1.ก 2.ง 3.ง 4.ก 5.ง 6.ค 7.ง 8.ข 9.ง 10.ก
11.ข 12.ง 13.ก 14.ข 15.ค 16.ก 17.ง 18.ก 19.ข 20.ค
21.ข 22.ค 23.ง 24.ก 25.ค 26.ง 27.ก 28.ค 29.ข 30.ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น